Детайли за продукта

0 Рейтинг
14,98 лв.
В Наличност
Код на Продукта: 72117
Включва всичко необходимо за поправяне на малки деформации, пукнатини и дупки в каросерии на автомобили, мотоциклети, каравани и лодки. Да се пази от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Не пушете.

Nigrin Комплект за поправка Reparatur-Box 250 грама включва: фибростъкло, полиестерна смола, втвърдител. Идеален продукт за ремонт на деформации, ръжда, пукнатини, дупки: еластичен и устойчив на вибрации, осигурява оптимално сцепление. Състав: 25 – <50% Винилтолуен; 3 – <10% Стирен. Включва всичко необходимо за поправяне на малки деформации, пукнатини и дупки в каросерии на автомобили, мотоциклети, каравани и лодки.

УПОТРЕБА:

 1. Почистете ръждата, обезмаслете, почистете и шлайфайте
 2. Снадете фибростъклото като го застъпвате
 3. Смесете полиестерната смола с втвърдителя в съотношение 98% смола към 2% втвърдител
 4. Разбъркайте добре малко количество и нанесете бързо
 5. Нанесете по фибростъклото и изгладете мехурчетата с четка
 6. След втвърдяване (около 30 мин) нанесете профи кит и изгладете

Предупреждения за опасност:

 • Eye Irrit. 2: H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Flam. Liq. 3: H226 Запалима течност и изпарения. 
 • 2: H361d Предполага се, че уврежда плода
 • STOT RE 2: H373 Може да причини увреждане на слуховите органи при продължителна или повтаряща се експозиция. 
 • Skin Irrit. 2: H315 Предизвиква дразнене на кожата

Препоръки за безопасност:

 • P101 - Ако е необходима медицинска помощ, трябва да имате под ръка опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се ​​съхранява на място, недостъпно за деца
 • P103 - Прочетете етикета преди употреба
 • P210 - Да се пази от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Не пушете.
 • P273 - Да се ​​избягва изпускане в околната среда
 • P260 - Не вдишвайте изпаренията
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици / предпазни очила / предпазна маска за лице
 • P305 + P351 + P338 - Ако попадне в очите изплакнете обилно с вода.
 • P337 + P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицинска помощ
 • P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун / вода.
 • P403 + P235 Да се ​​съхранява на добре проветриво място. Пазете го на хладно
 • P501 - Съдържанието / контейнерът да се изхвърли за изхвърляне в съответствие с местните / националните разпоредби.

Разгледайте пълната гама продукти на марката Nigrin

Има още няма отзиви за този продукт.

Моля влезте за да напишете отзив. Вход