Детайли за продукта

0 Рейтинг
Изчерпана наличност
Код на Продукта: 72118
Nigrin Polyester-Harz е полиестерна смола за ремонтни и оформящи дейности по каросериите на различни превозни средства. Продукт за ремонт на деформации, пукнатини и дупки върху купето на автомобила.

ПОРЪЧАЙ ПРЕЗ VIBER


Nigrin Полиестерна смола 500 грама е подходяща за всички ремотни и оформящи работи по каросериите на автомобили и други превозни средства. Подходяща за ремонт на деформации, пукнатини и дупки върху купето на автомобила: еластичен и устойчив на вибрации и трептения, осигурява оптимално сцепление.

УПОТРЕБА:

 1. Почистете ръждата, обезмаслете, почистете и шлифовайте
 2. Разкройте фибростъклото като го наложите върху повредената площ
 3. Смесете полиестерната смола с втвърдителя в съотношение 98% смола към 2% втвърдител
 4. Препоръчително за една операция: да се смеси количество колкото топка за голф смола с количество колкото грахово зърно втвърдител.
 5. Разбърквайте добре и нанесете бързо.
 6. Нанесете фибростъклото и изгладете мехурчетата с четка.
 7. След втвърдяване (около 30 мин) нанесете профи кит и изгладете.
 8. Състав: 25-<50% Дибензоилпероксид.

Предупреждения за опасност:

 • Eye Irrit. 2: H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Skin Sens. 1: H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
 • Org. Perox. E: H242 - Нагряването може да причини пожар.
 • Aquatic Acute 1: H400 - Силно токсичен за водните организми.
 • Aquatic Chronic 1: H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
H242 - Нагряването може да причини пожар.
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
P101 - Ако е необходима медицинска помощ, трябва да имате под ръка опаковката или етикета на продукта.
P102 - Да се ​​съхранява на място, недостъпно за деца.
P210 - Да се пази от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Не пушете.
P273 - Да се ​​избягва изпускане в околната среда.
P280 - Използвайте предпазни ръкавици / предпазни очила / предпазна маска за лице.
P305 + P351 + P338 - Ако попадне в очите изплакнете обилно с вода.
P337 + P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицинска помощ
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун / вода.
P333 + P313 - При възпаление на кожата или обрив: Потърсете медицинска помощ
P411 P235 - Да се ​​съхранява на хладно и сухо място при температура не по-висока от 30 ° С.
P501 - Съдържанието / контейнерът да се изхвърли за изхвърляне в съответствие с местните / националните разпоредби.

Разгледайте пълната гама продукти на марката Nigrin

Има още няма отзиви за този продукт.

Моля влезте за да напишете отзив. Вход