Детайли за продукта

0 Рейтинг
Изчерпана наличност
Код на Продукта: 74188
Силно почистващо средство за мотори, джанти, тапицерии, килими, пластмасови повърхности и стъкла. Премахва замърсявания от битум, масла, насекоми.

ПОРЪЧАЙ ПРЕЗ VIBER


Nigrin Универсален почистващ препарат 500 мл

Предназначение:

Силно почистващо средство за мотори, джанти, тапицерии, килими, пластмасови повърхности и стъкла. Премахва замърсявания от битум, масла, насекоми.

Начин на употреба:

 • Pазклатете добре и равномерно и тънко напръскайте повърхността. За силно замърсени места се използва неразредено и се изплаква добре с вода.
 • При нормални замърсявания съотнош. 1:50.
 • За домакински нужди и стъкла: 1:200.

Състав: <5% нейоногенни повърхностни вещества, <5% EDTA, <5% алифатни въглеводороди, аромати лимон, цитрал.

Предупреждения за опасност:

 • Aerosol 1: H222- Изключително запалим аерозол.
  H229-Съд под налягане: може да експлоадира при нагряване

Препоръки за безопасност:

 • P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
  P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  P271-Да се използва само на открито или на добре проветриво място
  P260 Не вдишвайте прах /пушек /газ /дим /изпарения/аерозоли
  P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
  P305+P351+P338 При контакт с очите: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
  P210-Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности-Тютюнопушенето забранено
  P211-Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване
  P251-Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба
  P410+412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 C/ 122F
  P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в определените за това места

Разгледайте пълната гама продукти на марката Nigrin

Има още няма отзиви за този продукт.

Моля влезте за да напишете отзив. Вход