Nigrin Препарат за запълване Metall-Spachtel 500 грама

0 Рейтинг
15,98 лв.
В Наличност
Код на Продукта: 72116
Nigrin Metall-Spachtel 500 грама - продукт за изглаждане на деформации на подложени на силна вибрация метални части. Попълва добре и дава добро сцепление; намалява образуването на прах.

Nigrin Препарат за запълване Metall-Spachtel 500 грама е продукт идеален за изглаждане на деформации на подложени на силна вибрация метални части: лесен за обработка и шлайфане; попълва добре и дава добро сцепление; намалява образуването на прах. Състав: 25-50% Дибензоилпероксид.

УПОТРЕБА:

 1. Почистете ръждата, обезмаслете, почистете и шлайфайте
 2. Смесете NIGRIN метал кит с втвърдителя в съотношение 98% , кит към 2% втвърдител.
 3. Препоръчително за една операция: да се смеси количество колкото топка за голф кит с количество колкото грахово зърно втвърдител.
 4. Разбъркайте добре и нанесете бързо.
 5. След 5-6 мин започва втвърдяването. С
 6. лед втвърдяване (около 30 мин) полирайте.
 7. След това изгладете и полирайте мястото с NIGRIN фин кит.

Предупреждения за опасност:

 • Eye Irrit. 2: H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 • Skin Sens. 1: H317 - Може да причини алергична кожна реакция
 • Org. Perox. E: H242 - Нагряването може да причини пожар
 • Aquatic Acute 1: H400 Силно токсичен за водните организми

Препоръки за безопасност:

 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция
 • H242 - Нагряването може да причини пожар
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
 • P101 - Ако е необходима медицинска помощ, трябва да имате под ръка опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се ​​съхранява на място, недостъпно за деца
 • P103 - Прочетете етикета преди употреба
 • P210 - Да се пази от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Не пушете.
 • P273 - Да се ​​избягва изпускане в околната среда
 • P260 - Не вдишвайте изпаренията
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици / предпазни очила / предпазна маска за лице
 • P305 + P351 + P338 - Ако попадне в очите изплакнете обилно с вода.
 • P337 + P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицинска помощ
 • P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун / вода.
 • P333 + P313 При възпаление на кожата или обрив: Потърсете медицински съвет / помощ. 
 • P411 P235 Да се ​​съхранява на хладно и сухо място при температура не по-висока от 30 ° С.
 • P501 - Съдържанието / контейнерът да се изхвърли за изхвърляне в съответствие с местните / националните разпоредби.

Разгледайте пълната гама продукти на марката Nigrin

Има още няма отзиви за този продукт.

Моля влезте за да напишете отзив. Вход