Детайли за продукта

0 Рейтинг
18,98 лв.
В Наличност
Код на Продукта: 72111
Nigrin Full-Spachtek 1000 грама - препатат за запълване на драскотини и леки вдлъбнатини. Има много добри свойства да се задържа и попълва почти всякакви повърхности

Nigrin Препарат за запълване Full-Spachtek 1000 грама попълва вдлъбнатини и изглажда деформации. Може да бъде нанасян до желаната дебелина. Има много добри свойства да се задържа и попълва почти всякакви повърхности. Лесен за обработка и шлайфане. Втвърдява се без напукване. Състав: 25-50% Дибензоилпероксид. 

УПОТРЕБА:

 1. Почистете ръждата, обезмаслете, почистете и шлайфайте
 2. Смесете NIGRIN кит за попълване с втвърдителя в съотношение 98% кит към 2% втвърдител
 3. Препоръчително за една операция: да се смеси количество колкото топка за голф кит с количество колкото грахово зърно втвърдител
 4. Разбърквайте добре и нанесете бързо
 5. След 5-6 мин започва втвърдяването
 6. След втвърдяване (около 30 мин) шлайфайте
 7. След това изгладете и полирайте мястото с фин кит

Предупреждения за опасност:

 • Eye Irrit. 2: H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
 • Skin Sens. 1: H317 Може да причини алергична кожна реакция
 • Org. Perox. E: H242 Нагряването може да причини пожар
 • Aquatic Acute 1: H400 Силно токсичен за водните организми
 • Aquatic Chronic 1: H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

 • H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
 • H317 - Може да причини алергична кожна реакция
 • H242 - Нагряването може да причини пожар
 • H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
 • P101 - Ако е необходима медицинска помощ, трябва да имате под ръка опаковката или етикета на продукта.
 • P102 - Да се ​​съхранява на място, недостъпно за деца
 • P103 - Прочетете етикета преди употреба
 • P210 - Да се пази от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Не пушете.
 • P273 - Да се ​​избягва изпускане в околната среда
 • P260 - Не вдишвайте изпаренията
 • P280 - Използвайте предпазни ръкавици / предпазни очила / предпазна маска за лице
 • P305 + P351 + P338 - Ако попадне в очите изплакнете обилно с вода.
 • P337 + P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицинска помощ
 • P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун / вода.
 • P333 + P313 При възпаление на кожата или обрив: Потърсете медицински съвет / помощ. 
 • P411 P235 Да се ​​съхранява на хладно и сухо място при температура не по-висока от 30 ° С.
 • P501 - Съдържанието / контейнерът да се изхвърли за изхвърляне в съответствие с местните / националните разпоредби.

Разгледайте пълната гама продукти на марката Nigrin 

Има още няма отзиви за този продукт.

Моля влезте за да напишете отзив. Вход