Детайли за продукта

0 Рейтинг
Код на Продукта: 91557

ПОРЪЧАЙ ПРЕЗ VIBER


SEVAN® Етанолова Зимна Течност за Чистачки -20°C (3 литра) е зимна течност за чистачки готова за употреба, която гарантира отлична видимост до -20°С на база на етилов алкохол и добавки. Бързо отстранява масло, сажди, сол и други замърсявания, типични за зимните условия. Не уврежда боята, гумените уплътнения, и пластмасовите частици. Подходяща е за поликарбонатни и ветрилообразни спрей дюзи.

SEVAN® Етанолова Зимна Течност за Чистачки -20°C е с максимална почистваща сила за безупречна видимост през зимата с помощта на нанотехнологията. Осигурява кристална чистота на стъклото за секунди. Изключително икономична.

За постигане на максимална почистваща сила избягвайте смесването на зимната течност с лятна или с други продукти. 

Съдържание:

 • Етилов алкохол > 40%
 • Парфюм < 5%
 • Консерванти (2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол)
 • Повърхностно активни вещества < 5%

Предупреждения за опасност:

 • H225 Силно запалими течност и пари

Препоръки за безопасност:

 • P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
 • P102: Да се съхранява извън обсега на деца
 • P103: Преди употреба прочетете етикета
 • P210: Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности
 • P240: Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство
 • P241: Използвайте електрическо/проветряващо/осветително/оборудване, обезопасено срещу експлозия
 • P241: Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице
 • P301+P361+P363: При контакт с кожата или косата: Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
 • P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в контейнер за отпадъци.

Има още няма отзиви за този продукт.

Моля влезте за да напишете отзив. Вход